Koduc在各看板的發文

全部 ncku_bmsoft 67 softball 35 donate-blood 29 eason 17 bigbanciao 12 chcup 12 sangokumusou 12 vm 12 tainan 11 spurs 8 monster 7 nswitch 7 powerful_pro 7 adachi 6 bleach 6 naruto 5 mchcup 5 dc 4 mobilecomm 3 akimine 3 left_village 3 psp-psv 2 nb-shopping 2 rent-exp 2 basketball 2 nangang 2 wrong_spell 2 katsura 2 skipbeat 2 hunter 2 supermission 2 kindaichi_q 2 clamp 2 boardgame 2 boxx 2 tlds 2 leo_ku 2 obatatakeshi 1 food 1 g-basketball 1 pcsh89_304 1 studyteacher 1 comehere 1 ourmovies 1 little-games 1 boy-girl 1 taoyuan 1 biker 1 broad_band 1 francais 1 bigsanchung 1 beauty 1 drama-ticket 1 studyabroad 1 give 1 hot_game 1 hsinchuang 1 volleyball 1 wanhua 1 stupidclown 1 dictionary 1 hypermall 1 mp3-player 1 aiyazawa 1 schcup 1 gulong 1 nethood 1 yunlin 1 joke 1 movie 1 hong_kong 1 antivirus 1 storage_zone 1 hk-movie 1 顯示全部 > (還有66個)

Koduc 發表的討論串,共 340則

[我是] Koduc
Nangang 1留言 2019-04-19 08:02:32
[協尋] 遺失智慧型手錶者
Hsinchuang 3留言 2019-03-15 23:21:10
[撿獲] 智慧型手錶
Bigbanciao 2019-03-15 23:15:02
[情報] I"s日劇
Katsura 2019-01-08 18:26:07
[回報] Koduc四筆
Donate-Blood 2018-07-31 11:29:33
[急售] 1229五月天
Drama-Ticket 2017-12-28 22:24:48
大中盃一領直播
Chcup 2017-10-28 14:13:26
35屆大中盃粉專
Chcup 2017-10-28 14:12:32
[ 雷] 老師,你會不會回來
Movie 30留言 2017-09-21 00:20:07
[回報] Koduc (多筆)
Donate-Blood 1留言 2017-06-14 11:26:07
Re: [徵求] 贈送高麗菜
Tainan 2017-03-23 18:39:04
本屆大中盃粉專
Chcup 2016-12-11 11:20:34
[問題] 推薦國小補習班
Tainan 28留言 2016-08-04 10:07:48
[情報] 成大停電啦
Tainan 68留言 2016-08-04 00:13:26
[感謝] 熱心司機
Tainan 4留言 2016-05-03 14:00:37
[食記] [北區]食紳枸尾雞
Tainan 6留言 2016-03-23 01:10:56
[新車] 光陽GP125橘/XGOING藍/G6E藍
Biker 52留言 2016-03-21 18:09:40
[情報] 大學路上開單
Tainan 9留言 2015-10-10 17:29:43
[吃喝] 可放嬰兒推車的餐廳
Bigbanciao 1留言 2015-07-10 15:23:15
[比較] X555LB X550JK
Nb-Shopping 13留言 2015-06-21 22:40:59
[比較] X455 K401
Nb-Shopping 14留言 2015-06-21 00:07:49
[情報] 新營火災
Tainan 4留言 2014-12-21 22:43:03
[贈送] 台南 成大 便當
Give 2014-10-31 15:02:24
Re: [閒聊] 路上遇到穿可愛球衣
Spurs 5留言 2014-06-17 12:56:48
[神人] 奕順軒宜蘭店235店員
Beauty 14留言 2014-02-01 20:10:03
[討論] 請問這樣的預算表
Softball 14留言 2013-12-12 10:24:27
[問題] 請問現在誰有貓砂(代PO)
Yunlin 4留言 2013-11-21 00:51:38
以上為批踢踢Koduc 發表的討論串,共 340則

最近發文作者

492文章 2020-03-29 23:00:27
2065文章 2020-03-29 21:28:02
212文章 2020-03-29 19:39:29
3250文章 2020-03-29 23:40:38
35文章 2020-03-29 22:00:57
2602文章 2020-03-29 23:52:07
2075文章 2020-03-29 20:58:05
1548文章 2020-03-29 22:12:08
596文章 2020-03-30 01:40:04
331文章 2020-03-29 22:02:14
51文章 2020-03-29 16:39:26
384文章 2020-03-30 01:34:58
520文章 2020-03-29 19:09:09
368文章 2020-03-29 23:19:05
28文章 2020-03-29 21:22:57
1779文章 2020-03-29 19:38:00
66文章 2020-03-30 01:06:30
193文章 2020-03-29 15:05:59
2411文章 2020-03-29 15:45:22
191文章 2020-03-29 18:12:30
Google 查看更多批踢踢Koduc的留言